Rok szkolny 2015/2016
 

Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców w dniu 08.09.2015r. wybrano prezydium rady Rodziców. Na przewodniczącą Rady Rodziców jednogłośnie wybrano Panią Mirosławę Iwaniuk, wiceprzewodniczącą została Pani Irena Surel, skarbnikiem Pani Aldona Małmyszko, a sekretarzem Pani Sylwia Skoworodko
Na tymże zebraniu Pani Dyrektor przedstawiła radzie Rodziców program wychowawczy,  profilaktyczny,  program rozwoju, plan pracy Zespołu Szkolno - Oświatowego na rok szkolny 2015/2016, kalendarz imprez i uroczystości. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała powyższe dokumenty.
Ustalono także wysokość składki na Komitet Rodzicielski w kwocie 50zł płatne w dwóch ratach po 25zł. Pierwsza rata płatna jest do 30.11.2015r., a druga do 31.03.2016r. Uchwalono również, że trzecie dziecko z danej rodziny jest zwolnione z opłaty.


UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKOLNO-OŚWIATOWEGO W DUBICZACH CERKIEWNYCH
NR 13/2007 Z DNIA 10.09.2007 r.

w przedmiocie uchwalenia trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do Rady Rodziców

Na podstawie art. 53 ust1,2 i3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (teks jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 80 poz. 542) ustala się co następuje:

§ 1
W Zespole Szkól w Dubiczach Cerkiewnych działa Rada Rodziców ,która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

§ 2

1. W każdym oddziale utworzonym w Zespole Szkól w Dubiczach Cerkiewnych po 1 września 2007 r. tworzy się Rady Oddziałowe.
2.Rada Oddziałowa wybierana jest w wyborach tajnych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogół rodziców uczniów danego oddziału za ich zgodą podczas pierwszego zebrania rodziców
3.W skład Rady Oddziałowej może wchodzić co najwyżej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
4.W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
5.Z wyborów Rady Oddziałowej sporządza się listę głosujących oraz protokół głosowania- adnotacja w dzienniku lekcyjnym.
6.Rada Oddziałowa liczy co najmniej 3 osoby.
7.O zwiększeniu ilości członków Rady Oddziałowej może zdecydować zebranie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów oddziału.
8.W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice (prawni opiekunowie), którzy uzyskali największą ilość głosów.
9. Wybory do Rady Oddziałowej są ważne przy co najmniej 50% frekwencji ogół rodziców danego oddziału.
10.Wybrane Rady Oddziałowe wybierają niezwłocznie spośród siebie: przewodniczącego, i informują ogół rodziców oddziału o wynikach wyborów
12.Przedstawicielem Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców, o której mowa w § 1, jest przewodniczący Rady Oddziałowej lub inna osoba wchodząca w skład Rady Oddziałowej wybrana przez ogół rodziców danego oddziału.

§ 3
1.W skład Rady Rodziców wchodzą wyłącznie rodzice-przedstawiciele Rad Oddziałowych wybranych zgodnie z §2.
2.Rada Rodziców zbiera się w wyznaczonym przez dyrektora terminie, nie później niż do 30 września 2007 r. Nowo wybrana Rada Rodziców jest przedstawicielem rodziców od dnia pierwszego posiedzenia.
4.Rada Rodziców na pierwszym zebraniu opracowuje Regulamin Działalności Rady Rodziców, w którym określa w szczególności:
a.wewnętrzną strukturę Rady Rodziców
b.szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w art. 53, ust. 2 pkt 1-3, Ustawy o systemie Oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w art. 53, ust. 2 pkt 1, Ustawy o systemie Oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) do Rady Rodziców szkoły.
oraz ustala tryb jego przyjęcia.
5.Z chwilą przyjęcia Regulaminu, o którym mowa w ust. 4, staje się on podstawą działalności Rady Rodziców.
6.Rada Rodziców powołuje wszystkie organy Rady Rodziców zgodnie z przyjętym Regulaminem.
7.Przewodniczący Rady Rodziców do dnia 31 października w formie pisemnej informuje dyrektora Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych o powołaniu Rady Rodziców i jej regulaminowych organów oraz składa przyjęty Regulamin Działalności Rady Rodziców.
 

§ 4
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.


Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

Członkowie Rady Pedagogicznej: